Порядок виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами у Львівській області

6 березня 2023р, Тимчасове користування лісовими ділянками. Прес-служба

Про затвердження Порядку виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами у Львівській області

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

29.08.2022     Львів     № 318/0/5-22ВА

 

Про затвердження Порядку виділення

лісових ділянок для довгострокового

тимчасового користування лісами

у Львівській області

Керуючись статтями 18, 20, 23, 31 Лісового кодексу України, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», статтею 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статтями 6, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про адміністративні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 серпня 2012 року №502 «Про затвердження Правил використання корисних властивостей лісів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за №1536/21848

З О Б О В ’ Я З У Ю:

 1. Затвердити Порядок виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами у Львівській області, що додається.
 2. Адміністративне управління апарату Львівської обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) та забезпечити його офіційне опублікування.
 3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 11 червня 2008 року № 564/0/5-08 «Про порядок надання та умови довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками» (зі змінами), зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Львівській області 20 червня 2008 року за №37/1304.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Начальник                       М. КОЗИЦЬКИЙ                                                                                                                                                                              

https://loda.gov.ua/documents/39637


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

____________ №_____________

ПОРЯДОК

виділення лісових ділянок для довгострокового

тимчасового користування лісами у Львівській області

 

І. Загальні  положення

 1. Цей Порядок визначає механізм та умови виділення підприємствам, установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам (далі – особи) лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами на території Львівської області (далі – лісові ділянки) з метою використання для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт, потреб мисливського господарства.
 2. Відносини, пов’язані з виділенням особам лісових ділянок, регулюються нормами Лісового кодексу України, законами України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», Правилами використання корисних властивостей лісів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.08.2012 №502, Порядком спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.09.2012 № 551 «Про затвердження Примірного договору довгострокового тимчасового користування лісами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за №1536/21848, та цим Порядком.
 3. Виділення лісових ділянок особам здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами за погодженням з постійними користувачами лісами та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, відповідно до рішення Львівської обласної державної адміністрації, прийнятого згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Порядку.

 

ІІ. Порядок та умови виділення лісових ділянок

 

 1. Особи, зацікавлені у виділенні лісової ділянки, розташованої на території Львівської області, звертаються у Львівську обласну державну адміністрацію, подаючи заяви про виділення лісової ділянки для довгострокового тимчасового користування лісами (далі – заява) через центри надання адміністративних послуг адміністративних центрів району та міст обласного значення.
 2. Особа подає заяву за зразком згідно з додатком до цього Порядку.
 3. У заяві обов’язково повинна зазначатись інформація про мету та термін використання лісової ділянки, її розмір, місце розташування, таксаційна характеристика.
 4. До заяви додаються:

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів для юридичних осіб, для громадянина – копію документа, що посвідчує особу;

погодження постійного лісокористувача у формі листа-погодження з додатками;

погодження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства;

викопіювання з плану території, із зазначенням місця розташування та меж відповідної лісової ділянки;

бізнес – план.

 1. Для отримання погодження стосовно виділення лісової ділянки у постійного лісокористувача лісами особи звертаються до постійного лісокористувача лісами за погодженням про таке виділення із відповідним зверненням, в якому зазначається мета та термін використання лісової ділянки, її розмір, місце розташування.

 

Постійний лісокористувач лісами протягом 15 календарних днів розглядає звернення особи та погоджує виділення лісової ділянки чи відмовляє у такому виділенні. Відмова постійного лісокористувача лісами повинна бути вмотивованою, містити відповідні обґрунтування та оформлятись письмово.

У разі погодження виділення лісової ділянки постійний лісокористувач лісами надає особі лист-погодження (в довільній формі), до якого обов’язково додає:

картосхему лісової ділянки, що пропонується виділити (повинна містити найменування підприємства, лісництва, кварталу, виділу);

інформацію про склад угідь (таксаційний опис) лісової ділянки, що пропонується виділити;

проєкт розрахунку розміру річної плати за користування лісовою ділянкою (використання корисних властивостей лісів) відповідно до вимог Податкового кодексу України;

Додатки до листа-погодження є його невід’ємною частиною.

 1. Для отримання погодження стосовно виділення лісової ділянки в центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства особи можуть звертатись до територіального органу виконавчої влади з питань лісового господарства після отримання погодження постійного лісокористувача лісами.
 2. У бізнес – плані особи обов’язково зазначають:

мету довгострокового тимчасового використання лісової ділянки;

термін довгострокового тимчасового використання лісової ділянки з відповідним обґрунтуванням щодо визначеного особою такого терміну;

перелік робіт та заходів з облаштування та благоустрою лісової ділянки, що плануються здійснити на відповідній території, в тому числі: перелік та характеристика об’єктів, тимчасових будівель та споруд тощо (конфігурація, розміри, матеріал, умови закріплення, конструктивні рішення та інше);

комплекс зобов’язань та заходів, спрямованих на забезпечення охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення родючості ґрунтів;

створення потенційних робочих місць у разі планування таких;

строки реалізації бізнес-плану;

розрахунок показників інвестиційної доцільності провадження діяльності на лісовій ділянці особою, прогнозовані значення доходів, витрат, прибутку від реалізації бізнес-плану;

джерела отримання коштів та/або залучення інвестицій для реалізації бізнес-плану;

графічні матеріали (план-схеми розташування лісової ділянки з прив’язкою до місцевості, з нанесеними на ній відповідно до інвестиційної програми об’єктами, у разі планування таких, з урахуванням наявності насаджень, або інші роздруковані, супутникові, кольорові фотознімки місцевості з графічним відтворенням розташування відповідних об’єктів тощо).

Термін реалізації бізнес-плану не повинен перевищувати 3 (три) роки з моменту укладення договору довгострокового тимчасового користування лісами з постійним лісокористувачем лісами.

Особи в розробці бізнес-плану можуть також зазначити іншу інформацію за бажанням.

 1. Розгляд заяв осіб, поданих у спосіб, передбачений пунктом 1 цього розділу, здійснюється на засіданні комісії з питань виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами (далі – комісія), що утворюється розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації.
 2. За результатами розгляду заяв осіб комісія надає рекомендації стосовно виділення лісової ділянки або відмови у такому виділені, що оформляється протоколом засідання комісії.
 3. Підставами для відмови у виділенні лісових ділянок є:

відсутність погодження постійного лісокористувача та/або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства;

наявність рішень про виділення лісової ділянки іншій особі;

виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей;

наявність встановлених законодавством заборон та/або обмежень про виділення лісової ділянки, щодо якої звернулась особа;

невідповідність бізнес-плану вимогам, визначеним пунктом 7 цього розділу.

 1. З урахуванням рекомендацій комісії Львівська обласна державна адміністрація приймає рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, яке оформляється розпорядженням, або про відмову у такому виділенні.
 2. Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є підставою для укладення договору довгострокового тимчасового користування лісами з постійним лісокористувачем.
 3. Бізнес-план оформляється додатком до договору довгострокового тимчасового користування лісами і є його невід’ємною частиною. Невиконання бізнес-плану в строк, визначений пунктом 7 цього розділу, може бути підставою для дострокового розірвання такого договору.
 4. Договір довгострокового тимчасового користування лісами укладається з постійним лісокористувачем лісами не пізніше ніж за 2 (два) місяці з моменту прийняття рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

Неукладення договору довгострокового тимчасового користування лісами з постійним лісокористувачем лісами у встановлений цим пунктом термін, тягне за собою втрату чинності прийнятого рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами. При цьому особа не позбавляється права повторно звернутись із заявою про виділення лісової ділянки.

ІІІ. Права та обов’язки осіб

 1. Особи, яким виділено лісові ділянки для довгострокового тимчасового користування лісами, мають право:

здійснювати у лісах господарську діяльність, яка не повинна суперечити цілям використання лісів, що визначена законодавством та договором довгострокового тимчасового користування лісами;

за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в установленому порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності;

отримувати продукцію і доходи від реалізації господарської діяльності;

проводити роботи та заходи з благоустрою лісової ділянки, спрямовані на збереження лісового середовища в умовах рекреаційних навантажень, створення необхідного комфорту та зручностей для відпочивальників, і можуть включати в себе:

оформлення входу;

облаштування майданчиків для стоянки автомобілів;

встановлення контрольно-пропускних пунктів;

облаштування оглядових майданчиків, санвузлів;

виготовлення та встановлення покажчиків, художніх барельєфів та скульптур;

улаштування драбин, перил на маршрутах;

облаштування місць розведення багать;

встановлення урн для сміття, облаштування спусків до води, благоустрій

природних джерел, облаштування дорожньо-стежкової мережі;

інші заходи, необхідні для цілей використання лісової ділянки.

 1. Особи, яким виділено лісові ділянки для довгострокового тимчасового користування лісами, зобов’язані:

приступати до використання лісів у строки, встановлені договором;

виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом та договором довгострокового тимчасового користування лісами;

дотримуватися встановленого законодавством режиму використання лісових ділянок;

вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, захисту і відтворення типових та унікальних природних комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі;

своєчасно вносити плату за використання корисних властивостей лісів;

не порушувати прав інших лісокористувачів;

здійснювати охорону лісових ділянок від пожеж і незаконних рубок, забезпечувати їх захист від шкідників, хвороб та інших пошкоджень;

раціонально використовувати лісові ділянки.

ІV. Умови довгострокового тимчасового користування лісами

 1. Особам, яким виділено лісові ділянки для довгострокового тимчасового користування лісами, забороняється:

зводити капітальні споруди;

встановлювати тимчасові споруди без відповідних погоджень, передбачених чинним законодавством, та з порушення архітектурних та будівельних норм;

передавати лісові ділянки в тимчасове користування іншим особам;

обмежувати в доступі до об’єктів електромереж, інших інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, осіб, які їх обслуговують;

самочинно проводити вирубку дерев.

 1. Особи повинні дотримуватись вимог законодавства та цього Порядку під час реалізації права на довгострокове тимчасове користування лісами.
 2. Порушення особами заборон та обмежень, передбачених чинним законодавством України та цим Порядком, є підставою для дострокового припинення користування лісовими ділянками та розірвання договору довгострокового тимчасового користування лісами.

 

Начальник юридичного управління

апарату Львівської обласної

державної адміністрації                                            Максим ВАСИЛИШИН

 


Додаток до Порядку виділення лісових ділянок

в довгострокове тимчасове користування

лісами у Львівській області

(пункт 2 розділу II)


Голові Львівської обласної

держаної адміністрації

Максиму Козицькому

 

________________________________________

(ПІП фіз. особи або назва юр особи.)

________________________________________

(поштова адреса)

_____________________________________

(e-mail)

_____________________________________

(контактний номер телефону)

 

Заява

 

Відповідно до статей 18, 31 Лісового кодексу України прошу Вас надати у довгострокове тимчасове користування для ______________ цілей, терміном на ___ років (від 1 до 50 років) лісову ділянку площею ________ га, що розміщена у кварталі ___ виділ __ _______________лісництва, що перебуває у постійному користуванні _____________________ з метою____________________________.

Таксаційна характеристика лісової ділянки включає ______________________________________________________________________________________________________________

Права та обов’язки тимчасового лісокористувача на умовах довгострокового тимчасового користування передбачені статтею 20 Лісового кодексу України зобов’язуюсь виконувати.

Додатки:

 1. Засвідчена в установленому порядку копія установчих документів для юридичних осіб / для громадянина – копію документа, що посвідчує особу;
 2. Погодження постійного лісокористувача у формі листа-погодження з додатками;
 3. Погодження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства;
 4. Викопіювання з плану території, із зазначенням місця розташування та меж відповідної лісової ділянки;
 5. Бізнес – план.

 

Дата                                                                                                        (Підпис)

__________________________________________________________________


►Додаток до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.08.2022 № 318/0/5-22ВА


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

https://loda.gov.ua/documents/39637

Global Options

Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

До уваги осіб, які хочуть працювати на державній службі та відновлювати країну!

Ми у Facebook

Платформа Дія

Відео

Тимчасове користування лісовими ділянками